VST systemets fördelar

VST-systemet skapar byggnader som består

Energieffektivt

Passivhusklassad byggmetod – tät stomme med minimalt luftläckage
Den passivhusklassade byggmetoden med bärande ytter- och innervägg i platsgjuten betong innebär en bestående tät stomme helt utan otäta skarvar. Detta leder till att luftläckage nära nog elimineras – undantaget är tätning runt fönster och dörrar.

Minskad energiförbrukning
Den beständiga tätheten och den stora massan i VST stommen i kombination med god isolering ger en mycket energieffektiv produkt. Systemet har till exempel använts av Skanska och Svenska Bostäder vid uppförandet av flerfamiljshuset Blå Jungfrun i Farsta strax utanför Stockholm. Ett projekt där såväl beställare som byggherre ger högsta betyg.

Kostnadseffektivt

Snabb och kostnadseffektiv byggmetod
Kort leveranstid och ett effektivt byggsätt gör att vår platsgjutna konstruktion håller samma produktionstakt som t ex hel-Prefab. Byggtiden kan alltså minskas väsentligt i jämförelse med andra metoder. På hjälpmedelssidan kan också besparingar göras eftersom formelementen väger mindre än ett ton och är därför inte styrande för val av lyftkran etc. Systemet passar även perfekt för trånga innerstadsprojekt eftersom hela rack med formelement kan lyftas från bilar direkt till bjälklaget.

Fuktsäkerhet
Mögel trivs i organiska material med relativ fukt, ett RF på 75 % och uppåt. Cementhalten i formskivorna, med högt PH 12,5, gör att det inte finns några förutsättningar för mögel att växa. När cementet sen torkar sjunker alkali och i samband med det sjunker även RF till en nivå där mögel inte har någon grogrund.

Skivorna är testade av både svenska och internationellt erkända institut t ex Frauenhofer i Tyskland, IVL vid KTH, Aimex AB och Skanska Teknik AB.

Ljud
Helt utan extra åtgärder är systemet likvärdigt med andra platsgjutna betongkonstruktioner. Detta gäller både luft- och stegljud – här behövs alltså inga ytterligare kostsamma åtgärder för att reducera buller.

Brand
Skivorna i systemet är klassade som icke brännbara. Brandtest av VST-pelare som utfördes hos SP visar att pelaren klarar R90. Detta ger en god beständighet och innebär att stommen i sig räcker för brandcellsbegränsande byggnadsdelar.

Flexibelt

Tillverkningsmetoden ger mycket små måttoleranser – i det närmaste millimeterpassning. Väggelementen levereras fabrikstillverkade med inprojekterade hål och öppningar. Vid eventuella ändringar kan dessa enkelt göras på plats innan betonggjutning.

Tack vare att väggarna är så jämna behövs varken bredspackling eller justering av utvändig isolering före puts. Skivornas hållfasthet gör att de flesta infästningar kan genomföras med vanlig skruv (Spax eller liknande). Skivan klarar t ex montage av köksskåp utan proppning. Vid komplettering och/eller sena ändringar kan man även ta hål med lättare handverktyg.

Beständigt

Genom att använda VST systemets betongstommar är det många eftertraktade och värdefulla fördelar som byggs in från början. Tätheten som innefattas i byggmetoden möjliggör passivhusklassning och det beständiga materialet gör att stommen inte har någon livstidsbegränsning.