GDPR

GDPR /  Integritetspolicy

Introduktion

VST Nordic AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av oss sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Dataskyddsförordningen – GDPR (The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft. VST Nordic AB ansvarar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som anges nedan. Om du skulle ha några frågor kring detta eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt vad som anges nedan så kan du kontakta oss skriftligen via mail eller brev enligt kontaktuppgifter som du finner på sista sidan. 

Insamling och behandling av personuppgifter
Med personuppgifter avses sådan information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. Sådan information kan t ex vara namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa. Vi behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar och/eller eventuella avtal med dig samt också för att ge information och service i samband med dessa.

När du använder funktionen på vår hemsida som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För det fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
VST Nordic AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och/eller när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.
Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som angetts ovan raderas när ändamålet med behandlingen har fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
VST Nordic AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Om extern samarbetspartner anlitas för att utföra uppgifter för vår räkning där även personuppgifter hanteras för vår räkning tecknas alltid personuppgiftsavtal med VST Nordic AB för att säkerställa en hög skyddsnivå och i enlighet med de krav som EU förordningen ställer.

VST Nordic AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part t ex polis eller annan myndighet om det rör utredning av brott eller om det på annat sätt än krävs att vi lämnar ut personuppgift stöd av lag eller myndighetsbeslut som ligger ovanför EU förordningens regler.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits i detta avsnitt.

Externa länkar

Denna information om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter som vi behandlar om dig inom ramen för vår hemsida. Vår hemsida kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål
Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att VST Nordic AB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandling av personuppgifterna.

Vänligen kontakta oss i sådant fall via kontaktuppgifterna som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter är VST Nordic AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via epost post@vstnordic.se eller via post ställd till VST Nordic AB, Bogårdsvägen 45 A, 128 62 SKÖNDAL.