Policys

Våra policys

Arbetsmiljöpolicy

Vi skall ha skadefria arbetsplatser med personal som trivs på jobbet.

Detta uppnår vi på VST Nordic genom att:

 • Minimera arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro
 • Ha rena byggen
 • Behandla alla medmänniskor med respekt
 • Ha stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter
 • Ha trevlig och lättsam stämning
Kvalitetspolicy

”Inte förrän våra kunder är nöjda kan vi konstatera att vi gjort rätt”

Detta uppnår vi på VST Nordic genom:

 • Att förbättra vår leveranssäkerhet
 • Noggrannare planering
 • Ett gott samarbete med kund och leverantörer
 • En god ordning på arbetsplatsen
 • Ständigt utveckla kompetensen hos medarbetarna
 • Att alltid hantera material varsamt
 • God ekonomi i projektet för båda parter
Miljöpolicy

”Vi skall värna om miljön och bidra till en hållbar utveckling”

Detta uppnår vi på VST Nordic genom att:

 • Vi skall följa lagar, förordningar och övriga krav inom miljöområdet och dessutom sträva mot ständig förbättring genom att:
 • Minska våra avfallsmängder och begränsa material- och energiuttaget så långt det är möjligt.
 • Använda oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt samt diskutera materialval med beställaren för att minimera miljöpåverkan.
 • Verka för källsortering av byggrestprodukter i första hand för återanvändning och i andra hand för återvinning.
 • Ständigt försöka hitta produkter med mindre miljöpåverkan
 • Särskilja och omhänderta restprodukter och avfall som är skadliga för människor och miljö.